Witamy na stronie SP 35 w Częstochowie
Powrót na główną stronę Historia Nauczyciele Uczniowie Galeria Księga Gości
  
Menu
· Historia
· Pracownicy szkoły
· Galeria
· Uczniowie
· Konkursy dla klas 0-3
· Konkursy dla klas 4-6
· Zajęcia pozalekcyjne
· Uroczystości szkolne
· Podręczniki
· Uczniowie klasy I
· Stypendium 2014
· Wypożyczenie podręczników kl.1
· Wyprawka 2014
· Projekt pn Szkoła bez barier
· Drugi etap rekrutacji
· Rekrutacja uzupełniająca

Projekt
Strona: 1/2Projekt pn. „Szkoła bez barier” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ED.042.12.2014 Częstochowa, 01.04.2014 r.

INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU PN. „SZKOŁA BEZ BARIER”

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Szkoła bez barier” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

Projekt przewiduje udział uczniów i uczennic z niepełnosprawnością w zajęciach specjalistycznych oraz uczniów i uczennic z niepełnosprawnością i zdrowych w zajęciach integracyjnych z 51 Szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa.

Projekt przewiduje formy wsparcia wyszczególnione w poniższej tabeli.

TUTORING – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKU
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNEZAJĘCIA INTEGRACYJNE
1. Zajęcia usprawniające wzrok – 45 godzin
2. Kurs obsługi programów czytających „Czytaki” – 15 godzin
3. Kurs obsługi programów powiększających – 15 godzin
4. E-kursy zawodowe – 45 godzin
1. Basen – 45 godzin
2. Kurs savoir-vivre wobec osób
niepełnosprawnych – 15 godzin
3. Terapia przez sztukę – 45 godzin
TUTORING – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHU
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNEZAJĘCIA INTEGRACYJNE
1. Terapia metodą Tomatis – 45 godzin
2. Terapia integracji sensorycznej – 45 godzin
3. Stymulacja czucia – 45 godzin

1. Alternatywne metody komunikacji – 45 godzin
2. Terapia przez sztukę – 45 godzin
3. Basen – 45 godzin
TUTORING – AUTYZM I ASPERGER
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNEZAJĘCIA INTEGRACYJNE
1. Terapia metodą Tomatis - 45 godzin
2. Terapia integracji sensorycznej - 45 godzin
3. Stymulacja czucia - 45 godzin
4. Terapia indywidualna - 45 godzin
5. Terapia biofeedback - 45 godzin

1. Basen - 45 godzin
2. Alternatywne Metody komunikacji - 15 godzin
3. Gry i zabawy - 45 godzin
4. Terapia przez sztukę - 45 godzin
5. Metoda Dobrego Startu - 45 godzin
6. Metoda Ruchu rozwijającego - 15 godzin
7. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej - 15 godzin
8. Wschodnie sztuki walki - 45 godzin
9. Taniec - 45 godzin
10. Pilates - 45 godzin
11. Joga - 45 godzin
TUTORING – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNEZAJĘCIA INTEGRACYJNE
1. Rehabilitacja ruchowa - 45 godzin
2. Terapia indywidualna - 45 godzin

1. Terapia przez sztukę - 45 godzin
2. Basen - 45 godzin
3. Metoda Dobrego Startu - 15 godzin
4. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej - 15 godzin
TUTORING – UPOŚLEDZENIA W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM I ZNACZNYM
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNEZAJĘCIA INTEGRACYJNE
1. Terapia indywidualna - 45 godzin
2. Stymulacja czucia - 45 godzin
3. Terapia Integracji Sensorycznej - 45 godzin

1. Terapia przez sztukę - 45 godzin
2. Basen - 45 godzin
3. Gry i zabawy - 5 godzin
4. Metoda Dobrego Startu - 15 godzin
5. Metoda Ruchu Rozwijającego - 15 godzin
6. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej - 15 godzin
7. Taniec - 45 godzin
8. Aerobik - 45 godzin
DORADZTWO ZAWODOWE I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
1. Doradztwo grupowe dla uczniów/uczennic Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego - 2 godziny
2. Doradztwo indywidualne dla uczniów/uczennic Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego – 2 godziny
3. Zajęcia integracyjne z psychologiem dla uczniów/uczennic wszystkich szkół - 2 godziny


Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 2 do 17 kwietnia 2014 r.
Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek Szkolnych, a także na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych Szkół objętych projektem.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od II kwartału 2014 r. do II kwartału 2015 r.
Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych Szkół biorących udział w projekcie.
Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych Szkół objętych projektem.
Następna strona (2/2) Następna stronaContent ©


V-BlueBaby_1.0
Designed by Konrad Tatarowicz

SP Nr 35